Air Force Falcons Hitch Covers – Yahoo Sports – AF

Yahoo Sports Shop presents an extravaganza of Air Force Falcons Hitch Covers. Bring home the excitement of the game with licensed Air Force Academy Tow Hitch Cover, Truck Hitch, and Air Force Falcons Tailgater Hitch for the diehard Falcon. Stockpile Air Force Academy Hitchcovers from the comfort of home and save with our $4.99 flat […]

Повеќе


ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА “ОВА ЛЕТО БИДИ ЕКО“

Согласно член 126 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (Службен весник на РМ број 24/2011), Друштвото за производство, трговија и услуги КОЖУВЧАНКА ДОО увоз извоз Кавадарци, со седиште на ул.Шишка бр.37 Кавадарци, со ЕДБ МК 4011995103008 и ЕМБС 5017556, застапувано од Управителот Митко Јанчев, на ден 30.05.2016 година, ги донесе следниве: […]

Повеќе


За прв пат во Македонија, Изворска со ласерско означување!

Изворска веќе на Македонскиoт пазар е прифатена како природна, изворска вода во Еко амбалажа. Сега, истата се надополнува со ласер одбележување кое комплетно го заменува мастилото кое како такво е потешко за разградување при рециклирање на пластиката. Првично овој начин на одбележување ќе биде наменет за Изворска, а потоа истиот ќе се имплементира и на амбалажата […]

Повеќе

Кожувчанка ДОО Кавадарци
ул. Шишка бр.37, Кавадарци, Р.Македонија
тел. +389 43 420 975, +389 43 400 963, факс +389 43 420 975, е-mail: info@izvorska.mk

Go top