Добитници од наградната игра-Ова лето биди еко-2018

Добитници на велосипед и велосипедска опрема се: Маре Богева Мицовска Јован Тодоровски Даниела Ацковска Среќко Новаковски Александар Мирковски Ивана Јовановска Кирчо Кондев Николче Шеќеровски     Им честитаме на добитниците и им посакуваме многу извозени километри.    

Повеќе


ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА “ОВА ЛЕТО БИДИ ЕКО“ 2018

Согласно член 126 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (Службен весник на РМ број 24/2011), Друштвото за производство, трговија и услуги КОЖУВЧАНКА ДОО увоз извоз Кавадарци, со седиште на ул.Шишка бр.37 Кавадарци, со ЕДБ МК 4011995103008 и ЕМБС 5017556, застапувано од Управителот Јанинка Чупаркоска, на ден 26.06.2018 година, ги донесе следниве: […]

Повеќе


Добитници од наградната игра-Ова лето биди ЕКО-2017

Добитници на велосипед и велосипедска опрема се: Јорданчо Станков; Сузана Илиевска Арсовска; Љупчо Мицевски; Јованка Геговска; Елена Ѓуковиќ; Виолета Спирова; Јове Тодоровски; Надица Мушијан   Им честитаме на добитниците и им посакуваме многу извозени километри. Од природата, за природата -Изворска!

Повеќе

Кожувчанка ДОО Кавадарци
ул. Шишка бр.37, Кавадарци, Р.Македонија
тел. +389 43 420 975, +389 43 400 963, факс +389 43 420 975, е-mail: info@izvorska.mk

Go top